Privacy policy

Over ons privacybeleid
No1ssue.com hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en de verbetering hiervan. We gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten verzamelen. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaruit voortvloeiende dienstverlening van No1ssue.com. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2022. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en, hoe en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid neem dan contact met ons op.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Shopify
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten

Shopify E-mail
Onze website kan gebruik maken van Shopify E-mail, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Shopify E-mail zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt ontvang je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Je persoonsgegevens worden door Shopify beveiligd opgeslagen. Shopify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Shopify behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Betalingsverwerkers

Shopify Payments

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de betaaldienstverlener Shopify Payments. Shopify Payments verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Shopify Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify Payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Shopify Payments deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify Payments's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Shopify Payments bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending

Pakketdiensten
Als je een bestelling bij ons plaatst dan is het onze taak om je pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik of kunnen gebruik maken van de diensten van Homerr, PostNL, DHL of DPD via Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met de betreffende pakketdienst delen. De koppeling via Sendcloud geeft toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief namen, e-mailadressen, telefoonnummers, fysieke adressen noodzakelijk voor bezorging, geolocaties, IP-adressen, en gebruikersagenten voor browsers. Pakketdiensten mogen deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat zij onderaannemers inschakelen, dienen je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking te worden gesteld ten behoeve van het uitvoeren van je bestelling.

Facturatie en boekhouden

Exact
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Shopify en Exact. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact is tot geheimhouding verplicht en zullen je gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Social media

Facebook
Deze website gebruikt een Facebook Pixel, een analysetool van Facebook. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Facebookervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met jouw IP-adres. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebookgebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebookplatform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij aan ons verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan No1ssue.com op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je klant bij ons bent of totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons-)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij derhalve bewaren voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

Jouw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder wordt uitgelegd welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine-leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt hiertoe een verzoek doen aan ons. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking aan ons doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken, die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt hiertoe een verzoek doen aan ons. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van No1ssue.com. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

No.1ssue behoudt zich te allen tijde het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

No1ssue.com

Brandestraat 20

4845 PH Wagenberg

hello@no1ssue.com